به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.06%) 1988
بخش موشکی
(23.49%) 2585
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.26%) 1680
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.64%) 1171
بخش دریایی
(8.124%) 894
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.151%) 897
بخش نیروی زمینی
(8.296%) 913
بخش مرزبانی
(7.960%) 876
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11004