به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.06%) 2078
بخش موشکی
(23.37%) 2689
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.31%) 1762
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.60%) 1220
بخش دریایی
(8.265%) 951
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.109%) 933
بخش نیروی زمینی
(8.335%) 959
بخش مرزبانی
(7.935%) 913
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11505