به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.06%) 2037
بخش موشکی
(23.38%) 2637
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.27%) 1723
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.63%) 1199
بخش دریایی
(8.219%) 927
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.139%) 918
بخش نیروی زمینی
(8.334%) 940
بخش مرزبانی
(7.953%) 897
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11278