به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.92%) 2203
بخش موشکی
(23.37%) 2874
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.31%) 1883
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.60%) 1304
بخش دریایی
(8.427%) 1036
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.077%) 993
بخش نیروی زمینی
(8.403%) 1033
بخش مرزبانی
(7.866%) 967
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 12293