به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.97%) 2125
بخش موشکی
(23.36%) 2763
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.27%) 1806
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.63%) 1257
بخش دریایی
(8.346%) 987
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.093%) 957
بخش نیروی زمینی
(8.405%) 994
بخش مرزبانی
(7.915%) 936
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11825