به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(18.04%) 1919
بخش موشکی
(23.65%) 2515
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.20%) 1617
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.69%) 1137
بخش دریایی
(8.013%) 852
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.154%) 867
بخش نیروی زمینی
(8.267%) 879
بخش مرزبانی
(7.957%) 846
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 10632