به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.86%) 2330
بخش موشکی
(23.27%) 3035
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.31%) 1997
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.61%) 1384
بخش دریایی
(8.457%) 1103
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.112%) 1058
بخش نیروی زمینی
(8.441%) 1101
بخش مرزبانی
(7.928%) 1034
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 13042