به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.90%) 2166
بخش موشکی
(23.40%) 2832
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.30%) 1852
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.61%) 1284
بخش دریایی
(8.404%) 1017
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.082%) 978
بخش نیروی زمینی
(8.396%) 1016
بخش مرزبانی
(7.892%) 955
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 12100