به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.85%) 2281
بخش موشکی
(23.28%) 2974
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.33%) 1959
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.64%) 1360
بخش دریایی
(8.463%) 1081
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.087%) 1033
بخش نیروی زمینی
(8.416%) 1075
بخش مرزبانی
(7.907%) 1010
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 12773