به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.66%) 2565
بخش موشکی
(23.21%) 3371
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.21%) 2209
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.62%) 1543
بخش دریایی
(8.623%) 1252
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.134%) 1181
بخش نیروی زمینی
(8.548%) 1241
بخش مرزبانی
(7.962%) 1156
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 14518