به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.80%) 1462
بخش موشکی
(23.99%) 1970
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.06%) 1237
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.53%) 865
بخش دریایی
(7.855%) 645
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.159%) 670
بخش نیروی زمینی
(8.293%) 681
بخش مرزبانی
(8.293%) 681
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 8211