به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.98%) 2107
بخش موشکی
(23.36%) 2737
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.28%) 1791
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.61%) 1244
بخش دریایی
(8.323%) 975
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.101%) 949
بخش نیروی زمینی
(8.391%) 983
بخش مرزبانی
(7.922%) 928
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11714