به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.99%) 1857
بخش موشکی
(23.69%) 2445
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.24%) 1573
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.70%) 1105
بخش دریایی
(7.956%) 821
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.141%) 840
بخش نیروی زمینی
(8.228%) 849
بخش مرزبانی
(8.024%) 828
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 10318