به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.77%) 1600
بخش موشکی
(23.85%) 2147
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.09%) 1359
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.64%) 958
بخش دریایی
(7.953%) 716
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.153%) 734
بخش نیروی زمینی
(8.342%) 751
بخش مرزبانی
(8.187%) 737
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 9002