به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.69%) 2518
بخش موشکی
(23.15%) 3295
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.24%) 2169
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.66%) 1517
بخش دریایی
(8.615%) 1226
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.144%) 1159
بخش نیروی زمینی
(8.545%) 1216
بخش مرزبانی
(7.940%) 1130
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 14230