به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.93%) 1762
بخش موشکی
(23.67%) 2326
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.25%) 1499
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.66%) 1048
بخش دریایی
(7.979%) 784
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.142%) 800
بخش نیروی زمینی
(8.234%) 809
بخش مرزبانی
(8.111%) 797
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 9825