به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.93%) 1818
بخش موشکی
(23.65%) 2397
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.26%) 1547
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.72%) 1087
بخش دریایی
(7.973%) 808
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.200%) 831
بخش نیروی زمینی
(8.209%) 832
بخش مرزبانی
(8.032%) 814
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 10134