به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.92%) 2141
بخش موشکی
(23.40%) 2796
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.30%) 1828
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.62%) 1269
بخش دریایی
(8.380%) 1001
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.070%) 964
بخش نیروی زمینی
(8.397%) 1003
بخش مرزبانی
(7.886%) 942
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 11944