به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.73%) 2472
بخش موشکی
(23.22%) 3237
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.29%) 2131
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.62%) 1481
بخش دریایی
(8.567%) 1194
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.100%) 1129
بخش نیروی زمینی
(8.502%) 1185
بخش مرزبانی
(7.950%) 1108
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 13937