به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.87%) 1701
بخش موشکی
(23.72%) 2258
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.20%) 1447
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.63%) 1012
بخش دریایی
(7.944%) 756
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.154%) 776
بخش نیروی زمینی
(8.312%) 791
بخش مرزبانی
(8.144%) 775
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 9516