به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.68%) 2550
بخش موشکی
(23.21%) 3347
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.24%) 2198
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.63%) 1533
بخش دریایی
(8.621%) 1243
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.128%) 1172
بخش نیروی زمینی
(8.531%) 1230
بخش مرزبانی
(7.941%) 1145
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 14418