به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.77%) 2433
بخش موشکی
(23.21%) 3177
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.30%) 2095
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.65%) 1458
بخش دریایی
(8.520%) 1166
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.089%) 1107
بخش نیروی زمینی
(8.491%) 1162
بخش مرزبانی
(7.936%) 1086
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 13684