آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

یک تک تیر انداز چگونه آموزش می بیند...؟

04 / 12 / 1391 | 10:0 | 53792 بازدید

یک تک تیر انداز چگونه آموزش می بیند...؟

 

درابتداهرشخص برای تک تیراندازشدن بایدقبل از اموزش سوالات زیررادرذهنش مرورکرده وبراهمیت ان پی ببرد:

۱.تک تیراندازکیست؟

فردی مهم،باهوش،چابک وچالاک که بااستفاده ازتاکتیک وتفنگش دشمن خودرانابودمیکند.


۲.تاکتیک تک تیرانداز چیست؟
هنری که شامل اصول وقواعدکاربوده وباعمل وپیروی ازان تک تیراندازقادربه اجرای موفق ماموریت خوداست.


۳.تفنگ تک تیراندازچه مزایایی دارد؟
اسلحه انفرادی باحجم اتش کم ودقت وقدرت اتش بالاکه یاری دهنده اصلی تک تیراندازدراجرای ماموریت اواست.

خصوصیات گزینش تک تیرانداز :

الف: ویژگیهای اخلاقی:

۱.عزم راسخ: یک تک تیرانداز در وحله اول باید بداند که برای چه میجنگد و هدف نهایی او چیست.
۲.شجاعت:تک تیراندازاکثر مواقع به صورت انفرادی به ماموریت اعزام ودرصورت وخیم شدن اوضاع درنبرد باید تا اخرین فشنگ مبارزه را ادامه دهد.
۳.تفکر بالا:بسیاری ازاوقات دشمن به دلیل داشتن ضعف درشناسایی وحمله به تک تیرانداز از ضریب تاکتیکی استفاده میکند و منتظر میماند تا تک تیرانداز را در صورت انجام یک حرکت اشتباه شکست بدهد.
۴.ابتکارعمل:همیشه درصحنه نبرد با انجام یک ابتکارعمل صحیح یک پیروزی نیزبدست می اید.
۵.قدرت تصمیم گیری صحیح:تک تیراندازاغلب به صورت انفرادی به ماموریت میرود واکثرا هر شکست در نبرد به دلیل اجرای تصمیمی غلط رخ میدهد.
۶.صبروحوصله زیاد:تک تیراندازگاهی بایدهمانندشکارچی خاموش وبی صدا ساعت ها بی حرکت درانتظار طعمه بنشیند.

۷.تمرکزهواس:درکمال دقت وارامش هدف راشناسایی نموده ونشانه رفته بزند.

ب:خصوصیات جسمی:

۱.سلامت کامل:گاهی وجودیک عارضه ویانقص دربدن تک تیراندازمانع انجام صحیح ماموریت او میشود.
۲.قدرت بینایی کامل:بایدهمانندشکارچی تیزبین دید خوبی درشب وروزبرای مشاهده محیط پیرامون داشته باشد.
۳.قدرت شنوایی کامل:همانندحس بینایی میبایستی شنوایی کاملی نیزبرای شنیدن و تشخیص صداهادرمحیط داشته باشد.
۴.تحرک بالا:درصورت نیازبایدسریع به محلی رفته یادرمحلی خارج گردد.
۵.تحمل شرایط سخت:بایدتحمل تشنگی،گرسنگی وزندگی درشرایط سخت راداشته باشد.
۶.عدم اعتیاد:بزرگترین مشکل برای یک نظامی به خصوص تک تیراندازاست.که درصورت اعتیاد به مواد مخدر،مشروبات الکلی وحتی سیگاراوراازانجام صحیح ماموریت بازمیدارد.

کسب توانایی های لازم:

پس ازگزینش تک تیراندازبرپایه ویژگی های اخلاقی وخصوصیات جسمی باید دوره ها واموزشهایی رابه عنوان دوره های پلیه گذرانیده وبافنون زیراشناشوند:
۱.رزم انفرادی:این دوره پایه تاکتیک هرنظامی است وفردرابافنونی نظیرجهت یابی،تخمین مسافت،نقشه خوانی،استتار،اختفا،پوشش،سنگر،افندوپدافنداشنامی گردد.
۲.سلاح:روش استفاده،هم محورکردن دوربین،نظافت،نگهداری وگیرورفع سلاح تک تیراندازی راکه دراختیارداردرابداند.
۳.مهارت درتیراندازی:تک تیراندازبایدتمرکزبالایی درنشانه روی وقدرت بالایی در شلیک به اهداف باسلاح بدون دوربین یابادوربین راداشته باشد،اوبایستی بتوانداهداف ثابت ومتحرک رادر بردمفیدبه راحتی نشانه گرفته وبااولین تیربزند.
۴.ابزارنظامی:هر تک تیراندازبایدباابزاری نظیرقطب نما،دوربین،بیسیم که دراختیاردارداشناباشد وبه راحتی وبادقت وسرعت باانهاکارکند.
۵.دوره های ویژه:تک تیراندازعلاوه برگذرانیدن دوره های تخصصی خودبایدبافنون وتاکتیک های مختلفی نظیر جنگ شهری،جنگ درکوهستان،زندگی درشرایط سخت،عملیات کویرو....اشنا باشدتاهنرنبرددرهرمنطقه رافراگیرد.
کارهای دیگرتک تیرانداز:
تک تیراندازبازدن فرمانده نفرات،خلبانان هلی کوپتر،خدمه ادوات زرهی،تیربارچیها،هرهدفی ازدشمن که خارج ازاتش سلاحهای تهاجمی افرادخودی است ایفای نقش میکنندکه اینها ساده ترین اهداف برای تک تیراندازان میباشد.خنثی کردن عملیات تروریستی،ایجادمانع درپیشروی افراددشمن،نفوذبه پشت خطوط دشمن ازجذاب ترین ودرعین حال دشوارترین ماموریتهای تک تیراندازان است.

مأموریت

     مأموریت اولیه یک تیرانداز در جنگ حمایت از عملیاتهای جنگی با پرتاب آتش دوربرد در اهداف انتخابی است. با این امر، تیرانداز تلفاتی در بین لشکریان دشمن ایجاد می کند، حرکت دشمن را کند کرده، سربازان دشمن را به وحشت انداخته، روحیه آنها را تضعیف می کند و باعث آشفتگی در عملیات آنان می شود. مأموریت ثانویه تیرانداز گردآوری و گزارش اخبار میدان جنگ است.
الف- یک تیرانداز تعلیم دیده، همراه با دقت ذاتی در هدف گیری و مهمات، یک سلاح حمایتی چند کاربرده در دسترس فرمانده پیاده نظام است. اهمیت تیرانداز را نمی توان صرفاً با تعداد تلفاتی که بر دشمن تحمیل می کند اندازه گرفت. درک وجود تیرانداز در عوامل لشکر دشمن وحشت القا می کند و بر تصمیمات و فعالیتهای آنان تأثیر می گذارد. یک تیرانداز قدرت آتش واحد نظامی را بالا می برد و ابزار متنوع برای انهدام و مزاحمت دشمن را افزایش می دهد. تیرانداز چه تشکل یافته باشد یا وابسته، برای واحد نظامی آتش حمایتی بیشتر برای دشمن فراهم خواهد آورد. نقش تیرانداز از آن جهت بی نظیر است که دستاویزهای صرفی دارد که با آنها واحد نظامی می تواند به اهداف نقطه ای در فواصلی فرای دامنه مؤثر تفنگ   M16حمله کند. این نقش بسیار چشمگیر می شود زمانی که هدف سنگربندی شده یا در بین شهروندان قرار گرفته است یا در طول مأموریتهایی که قصد کنترل شورش است آتش سلاحهای خودکار در چنین عملیاتهایی می تواند باعث زخمی یا کشته شدن غیر نظامیان شود.
ب- تیراندازان در تمام سطوح جنگ بکار گرفته می شوند. این سطوح جنگهای تدافعی و تهاجمی متعارف را در بر می گیرند که در آن آتش دقیق در دامنه های دوربرد پرتاب می شود. همچنین شامل کشتی های جنگی، کمین ها، عملیاتهای مقابله با تیرانداز، عوامل بررسی مقدم، عملیاتهای نظامی در مناطق شهری، و عملباتهای عقب نشینی می شوند که در آن تیراندازان بخشی از نیروهای باقیمانده در برخورد یا بعنوان نیروهای عقب مانده هستند.

سازمان

در لشکرهای کوچک پیاده نظام، عامل تیرانداز از شش پرسنل گردان سازمان یافته در سه دسته دو نفره تشکیل می شود. فرمانده ماموریتها و اولویتهای اهداف را برای گروه تعیین می کند و و ممکن است آنها را به گروهی تحت کنترل عملیاتی یک گروهان یا دسته نظامی ملحق کرده یا قرار دهد. آنها ممکن است ماموریتهای دوگانه را بسته به نیاز اجرا نمایند. در گردانهای پیاده نظام ماشینی، عامل تیر انداز از دو تفنگدار (یک گروه) که در یک جوخه تفنگ قرار دارند تشکیل می شود. در برخی واحدها (یگانهای) تخصصی، تیراندازان ممکن است بر طبق نیازهای موقعیت تاکتیکی سازمان دهی شوند.
الف.گروههای تیرانداز باید بطور مرکزی توسط فرمانده تا افسر بکارگیری تیرانداز کنترل شوند. افسر استخدام تیرانداز (SEO) مسئول فرماندهی و کنترل تیراندازان تعیین شده برای یگان نظامی هستند. در یگانهای پیاده نظام سبک، افسر استخدام تیرانداز (SEO) رهبر دسته اکتشاف یا گروهبان دسته خواهد بود. در یگانهای سنگین یا ماشینی، افسر اتخدام تیرانداز (SEO) ممکن است فرمانده گروهان یا افسر اجرایی باشد. وظایف و مسئولیتهای افسر استخدام تیرانداز (SEO) به شرح زیر است:

 •     توصیه به فرمانده یگان درباره بکارگیری تیراندازان.
 •     صدور دستورات به سردسته گروه.
 •     تعیین ماموریتها و انواع کارها.
 •     هماهنگی بین گروه تیرانداز و فرمانده یگان.
 •     توجیه کردن فرمانده یگان و سردسته گان نظامی.
 •     گزارش خواستن از فرمانده یگان و سردستگان گروه. آموزش گروهها.


ب. تیراندازان در گروههای دو نفره کار کرده و آموز می بینند. یک وظیفه اولیه تیرانداز، وظیفه تیرانداز و سردسته گروه است ضمن اینکه تفنگدار دیگر بعنوان ناظر عمل می کند. سردسته گروه تیرانداز مسئول فعالیتهای روزانه گروه تیرانداز است. مسئولیتهای او بدین شرح است:
به عهده گرفتن مسئولیتهای افسر استخدام تیراندازی (SEO) که در عدم حضور وی متعلق به گروه است.

 •     آموزش گروه.
 •     صدور دستورات لازم به گروه.
 •     آمادگی برای ماموریت ها.
 •     کنترل گروه در طول ماموریتها.


پ. سلاح تیرانداز، سیستم سلاح تیرانداز است. ناظر تفنگ M16 و۲۳۰M دارد که به گروه آتش سرکوبگرانه و حمایت بیشتر می دهد. توانایی در شب هنگام با بکارگیری ابزار دیده بانی در شب افزایش می یابد.

معیار انتخاب پرسنل

داوطلبان برای آموز  تیراندازی نیاز به غرپالگری دقیق دارند. فرماندهان باید سوابق فردی را برای قابلیت بالقوه بعنوان یک تیرانداز بررسی کنند. برنامه اموزی طاقت فرسا و افزایش خطر فردی در جنگ نیاز به انگیزش بالا و توانایی برای آموزش انواعی از مهارتها دارد. تیراندازان نامجو باید سوابق فردی چشمگیر داشته باشند.

الف. رهنمودهای اساسی بکار رفته برای بررسی داوطلبین تیراندازی به شرح زیر است:

مهارت در نشانه گیری یا هدف گیری. کارآموز تیراندازی باید یک تیرانداز ماهر باشد. تغییرات سالانه مکرر بعنوان مهارت لازم است. شرکت موفق در برنامه سالانه رقابت تسلیحاتی و سابقه شکار طولانی نیز پتانسیل خوب تیرانداز را نشان می دهد.
شرایط فیزیکی. تیرانداز که اغلب در عملیاتهای طولانی با خواب، غذا یا آب کم بکار گمارده می شود باید دارای شرایط  فیزیکی برجسته ای باشد. سلامت خوب به معنی عکس العملهای بهتر، کنترل ماهیچه ای بهتر و طاقت بیشتر است. اعتماد به نفس و کنترل که از ورزشکاران، بویژه تیمهای ورزشی، ایجاد می شود امتیازات مشخصی برای کارآموز تیراندازی هستند.
دید. دید چشم یک ابزار اولیه تیرانداز است. بنابراین، تیرانداز باید دید ١٠/١٠ یا دید قابل تنظیم تا ١٠/١٠ داشته باشد. در حالیکه، عینک زدن می تواند مایه دردسر شود اگر عینک گم شده یا خراب شود. کوررنگی نیز تعهدی برای تیرانداز محسوب می شود چون باعث ناتوایی وی در کشف اهداف پوشیده می شودکه با پیرامون طبیعی درهم می آمیزد.
 سیگار کشیدن. تیرانداز نباید سیگار بکشد یا از توتون بدون دود استفاده کنند. دود یا هر گونه سرفه بدون پوشش آدم سیگاری می تواند موقعیت تیرانداز را افشا کند. با وجودیکه یک تیرانداز ممکن نیست سیگارکشیده یا از توتون بدون دود در یک مأموریت استفاده کند، خودداری وی ممکن است باعث عصبانیت و ناراحتی شود که کارآیی او را پایین می برد.
 شرایط ذهنی. هنگامیکه فرماندهان داوطلبین تیرانداز را بررسی می کند، آنها باید به دنبال خصلتهایی باشند که نشان می دهد داوطلب کیفیتهای درست برای تیرانداز شدن را دارد. فرمانده باید تعیین کند که آیا داوطلب ماشه را در زمان و مکان درست خواهد کشید. برخی ازخصلتهایی که دنبال می شود، قابلیت اطمینان، ابتکار عمل، وفاداری، نظم وثبات عاطفی است. ارزیابی روانشناسانه داوطلب می تواند به فرمانده در روند انتخاب کمک کند.
اطلاعات. وظایف یک تیرانداز نیاز به انواع گسترده ای ازمهارتها دارد.او باید موارد زیررا بیاموزد:

 •     پرتاب شناسی.
 •     انواع مهمات و قابلیت ها.
 •     تنظیم ابزار اپتیکی.
 •     عملیات رادیویی و دستورالعمل ها.
 •     بررسی و تنظیم آتش خمپاره انداز و توپخانه.
 •     مهارتهای جهت یابی زمینی.
 •     گرد آوری و گزارش اطلاعات نظامی.
 •     یونیفورم  و تجهیزات تشخیص خطر.

ب. در عملیاتهای گروه تیرانداز در برگیرنده امور مستقل طولانی، تیرانداز باید به خود متکی باشد و داوری خوب و حس معمولی را به نمایش گذارد. این امر نیاز به دو مشخصه مهم دیگر دارد: توازن عاطفی و مهارت زمینی.
توازن عاطفی: تیرانداز باید قادر باشد تا به آرامی و با دقت اهدافی را بکشد که ممکن نیست تهدید فوری برای او داشته باشد. بسیار آسان تر است تا کسی را برای دفاع از خود یا دفاع از سایرین کشت تا بدون تحریک آشکار او را کشت. تیرانداز نباید مشکوک به عواطفی نظیر اضطراب یا ندامت باشد. داوطلبانی که انگیزش آنها به سمت آموزش تیراندازی در میل به شهرت قرار می گیرد ممکن است قادر به تعقل فی البداهه نباشد که شغل تیراندازی به آن نیاز دارد.
مهارت زمینی: تیرانداز باید با محیط زمینی آشنا بوده و در آن راحت باشد. یک سابقه طولانی در هوای آزاد و دانش رویدادهای طبیعی در هوی آزاد به تیرانداز در بسیاری از وظایفش کمک خواهد کرد. افراد با چنین سابقه ای اغلب پتانسیل عظیمی بعنوان یک تیرانداز خواهند داشت.

 

پ. درگیری فرمانده در انتخاب پرسنل حیاتی است. برای تضمین تکمیل موفقیت آمیزآموزش تیراندازی داوطلب و توزیع توانایی اش برای ماموریت یگانش، فرمانده تضمین می کند که داوطلب تیرانداز شرایط لازم زیر را قبل از حضور در مدرسه تیراندازی ارتش ایالات متحده برآورده می سازد.

هدف یابی و هدف گیری:

تک تیراندازها میتوانند افراد و یا تجهیزات را هدف قرار دهند، اما در اغلب موارد آنها را برای کشتن افسران، فرماندهان یا متخصصین (از قبیل متخصصین مخابراتی) به کار می گیرند تا حداکثر آسیب را به عملیات دشمن وارد سازند. سایر کسانی که ممکن است مورد هدف قرار گیرند، افرادی هستند که تهدیدی برای تک تیرانداز محسوب می شوند، از قبیل مامورانی که سگهای جستجوگر در اختیار دارند.
یک تک تیرانداز می تواند افسران ارشد را از روی نشانه های لباس همچون درجه های نظامی، یا نحوه رفتار و حرکاتشان از قبیل زمانی که در حال صحبت کردن با اپراتورهای رادیویی هستند، یا در حالی که ماموران نظامی در اطراف آنها حضور دارند، شناسایی کنند. چنانچه تک تیرانداز بتواند درجهها را تشخیص دهد، مقامهای ارشد را زودتر هدف میگیرد و در غیر اینصورت سعی در ایجاد تخریب در سیستمهای مخابراتی خواهد نمود.
امروزه برخی از سلاحهای تک تیراندازی از قبیل مدل Denel NTW-20 صرفا برای اهداف ضدزرهی استفاده می شوند؛ از قبیل تیراندازی به صفحات توربین جت های جنگنده، واحدهای هدایت موشک، لوله ها یا دستگاه های هدایت رادارها. چنانچه تک تیرانداز به سلاحی مناسب تجهیز شده باشد، می تواند دیش رادارها، کانتینرهای آب، موتور ماشین ها و چند مورد دیگر از این قبیل را مورد هدف قرار دهد. برخی سلاح ها، از قبیل سلاح هایی با کالیبر۵۰ که توسط شرکت های بارت و مک میلان تولید می شوند، مخصوص عملیات ضدزره نیستند، اما در اغلب موارد برای چنین عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

مکان یابی مجدد:

در اغلب مواردی که تک تیرانداز قصد کشتن چندین نفر را داشته باشد، می بایستی از تاکتیک مکان یابی مجدد استفاده کند. در این تاکتیک، بعد از شلیک چند گلوله از یک موقعیت خاص، تک تیراندازها می بایستی بدون حرکت در محل باقی بمانند یا اینکه قبل از شناسایی توسط دشمن مکان خود را تغییر دهند. تک تیرانداز معمولاً از این تاکتیک به نفع خود سود جسته و با جابجا شدن و رفتن از یک مکان به مکانی دیگر باعث ایجاد فضایی از همهمه و شلوغی شده تا به نظر برسد تعداد زیادی تک تیرانداز در صحنه حضور دارند.

رئيس اداره آموزش تيراندازي و امور رزمي معاونت آموزش و تربيت پليس كشور درباره اینکه تك تيرانداز‌ها چگونه شناسايي مي‌شوند، گفت: از بين كاركناني كه نمره تيراندازي قابل قبولي را كسب مي‌كنند، براي آنها دوره‌هاي ويژه‌اي را تحت عنوان دوره‌هاي ويژه تك‌تيرانداز برگزار مي‌كنيم كه طی آن مربيان زبده به اين افراد با توجه به مشاغل تخصصي كه دارند آموزش‌هاي ويژه‌اي مي‌دهند.
وی تصريح كرد: ‌ما در سطح منطقه و خاورميانه در اين رابطه رتبه‌هاي خوبي را كسب كرده‌ايم به طوري كه ساير پليس‌هاي كشورهاي منطقه خواهان همكاري با ما هستند.


چه چیز لازم است تا یک تک تیرانداز ماهر شویم؟
سه چیز لازم است تا یک تک تیرانداز خوب شویم و ضعیف بودن تیراندازی بعلت کمبود آنها است.
نظم و زیرکی مؤلفه های مهمی در این امر هستند.تک تیراندازان معمولا در اطراف ، دنبال هدف نمی گردند ،بلکه هدف آنها مشخص است.
یک تک تیرانداز هیچگاه به یک غیر نظامی (زنها و بچه ها ) حیوانات ، شیشه ماشینها و خانه های شخصی شلیک نمی کند .تک تیرانداز معمولا یا تنها است یا به همراه 2 یا 3 نفر دیگر بسته به مأموریت حرکت می کند.دقیق شلیک نکردن تنها می تواند ریسک دستگیری ، مجروح شدن یا کشته شدن یک تک تیرانداز را افزایش دهد.

تا کنون از خودتان پرسیده اید :
آیا اعصاب خرابی دارید ؟
زود عصبانی می شوید ؟
آیا دوست دارید شکار کنید ؟
تا به حال تنهایی به شکار رفته اید ؟
آیا تا به حال تمام هفته را بدون تلویزیون ، تلفن ، دوست و چیزی تنها بوده اید ؟
آیا هیچ وقت تنهایی به یک پیک نیک رفته اید ؟
تا به حال به منطقه دور افتاده ای رفته اید که هیچ کس آنجا نباشد ؟
این چیزها چه احساسی به شما میدهد ، در مورد آنها چه فکر می کنید ؟
چه کار میکنید ، اگر در این موقعیت قرار بگیرید ؟
اغلب چگونه غذا میخورید ؟
آیا از لحاظ روحی روز اول با روز اخر برای شما فرق دارد ؟
تک تیراندازها الزاما نباید تنها باشند.در حقیقت کسانیکه با بقیه مردم مشکل دارند انتخاب خوبی برای یک تک تیرانداز نیستند.


چرا همه این موارد مهم هستند ؟

یک تک تیرانداز ممکن است روزها در کمین یک هدف باشد ، تا یک تیر بزند. حتی ممکن است هدف را هیچگاه نبیند .آیا بنظرشما ممکن است روزها صبر ، هیچ حاصلی نداشته باشد ؟ ممکن است هدف فقط برای سه ثانیه از یک پنجره مشخص باشد.اگر شما در رؤیا بسر ببرید یا حواستان به اطراف باشد در حال خوردن باشید یا هر چیز دیگر ، کافی است که نتوانید موفق باشید.شما باید محل مأموریت را بشناسید و صبر برای تیراندازی را بیاموزید.به همین دلیل است که وجود تیرانداز دوم مطلوب است.
بسیار مشکل است که بیش از بیست دقیقه به طور مستمر از دوربین اسلحه یا دوربین به اطراف نگاه کرد.یکی دیگر از محاسن وجود یک کمک نیز همین است که میتوان به نوبت بوسیله دوربین دنبال هدف گشت.در تمام طول کمین نباید از موقعیت خارج شد و یا حرکت اضافه کرد و از هرگونه عملی که باعث آشکار شدن ما می شود دوری کرد.
این موارد ،آسان بنظر میرسد ولی فی الواقع اینطور نیست .اینکار مانند بچه کوچکی است که در حال یادگیری ماهیگیر است .غیر ممکن است که قلاب خود را بیش از یک یا دو دقیقه در آب رها کند و نخواهد قلاب را بیرون بکشد.اگر آهو شکار کرده باشید می دانید که شکار آهو چقدر سخت است که به آهو نزدیک شوید.
این ممکن است راحت تر باشد تا اینکه بدانید اگر به شکار زودتر شلیک نکنید او به شما شلیک خواهد کرد.اما برای راحتی کار و دور شدن استرس میتوانید فکر کنید کسی شما را نمی بیند.

بطور کلی اصلی ترین مؤلفه برای انتخاب تک تیرانداز ( صبر ) است.

 

تمرینات و حشتناک تک تیرانداز های چینی

 

تهیه و تنظیم:elyas

در تاريخ 1395/10/11 گفته:
سلام.من کارشناسی مهندسی شیمی دارم.میخاستم بدونم چ شکلی میتونم تک تیرانداز بشم؟ترجیحا برای سپاه در درجه بعدی برای ارتش..پولشم برام مهم نیس.لطفا همین جا پاسخ بدهید...
پاسخ : با سلام لطفا سوال خودتون رو در تایپک زیر مطرح کنید همکاران پاسخگو خواهند بود

http://irartesh.ir/Forum/Post/9993
سهراب کریمی سهراب کریمی در تاريخ 1395/1/8 گفته:
ُسلام
من17سال دارم و قد من حدود 175 و وزن من60 است و حدود دوسال در رشته کیک بوکسینگ پاور کار میکنم ودیپلم رشته فنی حرفه ای دارم همچنین دست راست من دو سال پیش شکسته است که الان مشکلی ندارم همچنین حدود سه سال است که خود ارضایی میکردم که الان به طور کامل ترک کرده ام.
میخاستم بدونم میتونم وارد دانشگاه افسری شدم؟
خاهشا کمکم کنید
پاسخ : به لینک زیر مراجعه کنید.
http://irartesh.ir/Forum/Post/8188
رضا رضا در تاريخ 1395/1/1 گفته:
چگونه میتوان ی تک تیراندلز در خود تربیت کرد.
یعنی چه تمریناتی نیاز دارد؟
فرزام فرزام در تاريخ 1394/12/24 گفته:
سلام
لینک جلد دوم آموزش تک تیرانداز استاد حمید فرامرزپور خرابه .. امکانش هست لینک سالمشو به ایمیلم بفرستین ؟
ناشناس ناشناس در تاريخ 1394/11/16 گفته:
تک تیر انداز نزسا زیادی توهم زدی
حسین الهی حسین الهی در تاريخ 1394/10/8 گفته:
باسلام وعرض ادب وتشکر از مطالبتان.
اگه امکان داره در خصوص ضدتکتیرانداز و تجهیزات مورد نیاز تک تیرانداز و ناوبری تک تیر انداز مطلب بزارید با تشکر فراوان
دادمند دادمند در تاريخ 1394/10/2 گفته:
یک تک تیر انداز باید باید حداقل دارای خصویات صبر و دقت وهوش و ذوکات اعتماد به نفس و پشتکارو از از آن بالاتر اراده ای قوی داشته باشد فرض کنید دشمن متو جه شما شده وقتی منور میزنه فسفر های منور ممکن در نزدیک شما بریزه ترس از سوختن دردکشیدن عضلانی در وضعیت های ناجور از جمله در حالت ثابت نشستن در زمان طولانی سینه خیز و پامرغی و پا گربه ای در مسافت زیاد مجبور به رفتن و یا به اشتباه با تیر اندازی پراکنده دشمن و گفتن تسلیم شدن به اشتباه از جای وسنگر خود خارج شوید که کم منجر به دیدن شما توسط دشمن میشود و اما مهارت تیراندازی شامل تنظیم اسلحه(طبلک صفر سمت و برد) وتخمین درست مسافت و قلق گیری و
حالت صحیح نشانه روی قدرت بدنی چکاندن صحیح ماشه غلبه بر لگد قنداق و شوک وشتاب بعد از شلیک تیر میبا شد تیر اندازی هم همانند شنا میباشد وقتی مدت طولانی تیر اندازی می کنید به مرور بدنتان با آب هماهنگ میشود و در شنا کمتر خسته میشوید و مشگل تنفس و لگد تا حدودزیادی حل میشود اما قلق گیری برای تک تیرانداز تنها برای بار اول برای تنظیم طبلک صفر میباشد قلق گیربعدی برای مسافت های دور پیدا کردن مسافت صحیح شماره طبلک و تاثیر بادتند میباشد شاید مجبور باشید یک شماره طبلک سمت و برد را کم یا اضافه کنید البته بدون اینکه پیچ طبلک صفر تغییردهید یک دفعه دوپایه آرپی جی ایرانی را روی سیمینوف دوربین دا وصل کردم و با تنظیم درست صبلک صفر و قراردادند شمارصحیح برد بسیجیان مدتی کوتاه به جبهه آمده بودند به خوبی هدف میزدندبا خطای کمتر از یک وجب
صادق صادق در تاريخ 1394/8/2 گفته:
سلام من خیلی دوس دارم تک تیر انداز بشم و این استعداد رو توی خودم میبینم.میشه یکی راهنمایم کنه.اینم شمارمه09106*****

پاسخ : با سلام لطفا به انجمن مراجعه کنید
محمد محمد در تاريخ 1394/7/9 گفته:
خيلي جالب بود
حسین حسین در تاريخ 1394/4/31 گفته:
مطالبی که خوندم توی وبلاگ های زیادی پیدا میشه . به نظر مطالب جدید از سایت های خارجی پیدا کنید و ترجمه کنید و روی سایت قرار بدید خیلی عالی میشه. با تشکر فراوان.
پاسخ : جدیدترین مطالب سایت همه گی ترجمه می باشد
نظر بگذارید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
# ذخیره‌ی تصویر