به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.68%) 2562
بخش موشکی
(23.21%) 3363
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.21%) 2205
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.62%) 1540
بخش دریایی
(8.620%) 1249
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.130%) 1178
بخش نیروی زمینی
(8.551%) 1239
بخش مرزبانی
(7.951%) 1152
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 14488