به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.64%) 2568
بخش موشکی
(23.24%) 3383
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.20%) 2213
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.62%) 1546
بخش دریایی
(8.623%) 1255
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.149%) 1186
بخش نیروی زمینی
(8.541%) 1243
بخش مرزبانی
(7.963%) 1159
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 14553