به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.69%) 2538
بخش موشکی
(23.15%) 3322
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.26%) 2189
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.65%) 1528
بخش دریایی
(8.623%) 1237
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.128%) 1166
بخش نیروی زمینی
(8.540%) 1225
بخش مرزبانی
(7.940%) 1139
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 14344