به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.73%) 2480
بخش موشکی
(23.19%) 3242
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.27%) 2136
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.63%) 1487
بخش دریایی
(8.590%) 1201
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.104%) 1133
بخش نیروی زمینی
(8.512%) 1190
بخش مرزبانی
(7.947%) 1111
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 13980