به نظر شما بودجه های نظامی ایران در کدام بخش ها باید متمرکز شوند؟(انتخاب چند گزینه امکان پذیر است)
(17.68%) 2500
بخش موشکی
(23.15%) 3273
بخش پهپادی و ساخت جنگنده و بمب افکن
(15.22%) 2153
بخش رادار و موشک های پدافندی
(10.67%) 1509
بخش دریایی
(8.622%) 1219
بخش تسلیحات و تجهیزات انفرادی
(8.134%) 1150
بخش نیروی زمینی
(8.559%) 1210
بخش مرزبانی
(7.943%) 1123
بخش برون مرزی

تعداد شرکت کنندگان : 14137